ISSN 1509–9873

Zasady dla autorów | Guidelines for Authors

Zasady przygotowania prac naukowych do czasopisma „Echa Przeszlości”

Czasopismo „Echa Przeszłości” składa się z działów: ARTYKUŁY I ROZPRAWY, DOKUMENTY I MATERIAŁY, PROBLEMY I DYSKUSJE, POLEMIKI, RECENZJE I OMÓWIENIA, BIBLIOGRAFIE, KRONIKA NAUKOWA, POŻEGNANIA, LISTY DO REDAKCJI

Wymogi edytorskie

1.1. Autor dostarcza do Redakcji czasopisma:

– wydruk komputerowy pracy z dołączonym na nośniku elektronicznym plikiem tekstowym: tekst z przypisami. Wydruk powinien być wykonany na papierze formatu A-4, zadrukowanym jednostronnie: preferowany edytor tekstu Word, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5. Przypisy: czcionka 10. Marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość artykułów i rozpraw nie powinna przekraczać 30 stron znormalizowanego wydruku (30 wierszy po około 60 znaków), recenzji i omówień do 5 stron.

– na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku autor podaje imię i nazwisko oraz instytucję naukową, którą reprezentuje,

– abstract zawierający nazwisko i imię autora (-ów), tytuł artykułu, słowa kluczowe oraz streszczenie artykułu. Abstract powinien zawierać od 150 do 300 słów. Wszystkie elementy w języku polskim i angielskim,

– do każdego artykułu należy dostarczyć także bibliografię,

– bibliografia, jak i przypisy niezależnie od języka i alfabetu tekstu głównego, muszą być dostarczone w zapisie alfabetu łacińskiego,

– na końcu każdego wydania rocznika zostaną zamieszczone krótkie notki o autorach, (z afiliacjami, adresem do kontaktu, numerem telefonu) – objętość do jednego akapitu, do 300 znaków; autorzy zobowiązani są dostarczyć notkę w formie elektronicznej do redakcji wraz z tekstem po recenzjach.

– autor zobowiązuje się, że przedstawiony przez niego tekst do publikacji nie narusza w żadnym aspekcie praw autorskich i praw osób trzecich.

– autor wyraża zgodę, że czasopismo będzie po opublikowaniu jego tekstu w numerze (wydanie papierowe) zamieszczać tożsamą wersję (w formie pliku PDF) na swojej stronie internetowej i innych mediach służących popularyzacji czasopisma i zwiększeniu jego indeksacji (np. bazy danych) w formie pełnotekstowej i nieodpłatnej.

– autor rozumie, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

1.2. Redakcja „Ech Przeszłości” przyjmuje do druku jedynie teksty dotychczas nigdzie nie publikowane. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

2. W tekstach zasadniczych stosujemy ogólnie przyjęte skróty (np. itd., m. in.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne zaś – w miarę potrzeby.

2.1 W recenzji najpierw podajemy pełne imię i nazwisko autora repenzowanej pracy, a następnie tytuł, podtytuł; w pracy zbiorowej – imię i nazwisko redaktora; w pracy wielotomowej – liczbę tomów (części); następnie podajemy nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, liczbę stron, ilustracji, map. Imię i nazwisko autora recenzji zapisujemy z prawej strony na końcu tekstu.

3.1. Numery przypisów należy umieszczać na dole strony, stosując numerację ciągłą. Numery przypisów wpisujemy we frakcji górnej przed kropką kończącą zdanie. Odnośniki do przypisów w tekście powinny być umieszczonee przed kropką kończącązdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok), albo przed przecinkiem wewnątrz zdania). W przypisach stosujemy skróty jak pkt. 2; dopuszczalne są inne skróty, przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia przy pierwszych przypadku zastosowania. Tytuły czasopism i serii wydawniczych ujmujemy w cudzysłów; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy po przecinku – w: (bez nawiasów kwadratowych). Tomy, roczniki, zeszyty, numery i części periodyków i innych publikacji podajemy cyframi arabskimi.

3.2. Opis publikacji zwartej (książki) powinien zawierać następujące elementy: inicjał imienia, nazwisko (-a) autora (-ów) bez spacji, tytuł dzieła, podtytuł (oddzielony kropką), miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych stron. Tytuł dzieła zaznaczamy kursywą – bez cudzysłowów.

3.3. W przypisach stosujemy oznaczenia łacińskie, zatem przypis, który bezpośrednio się powtarza, powinien być zapisany tak: ibidem, s. … lub tylko ibidem. Dzieło wcześniej cytowane zapisujemy: inicjał imienia i nazwisko autora, op. cit., s … Jeżeli w jednym przypisie następują bezpośrednio po sobie więcej niż jedno dzieło tego samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzieła (i następnych) zamiast inicjału imienia i nazwiska autora piszemy: idem, tytuł lub skrót tytułu, s. … .

3.4. Brak miejsca lub brak roku wydania książki cytowanej oznacza się skrótem [b.m.], [b.r.], [b.m.r.], w nawiasie kwadratowym

4. Podpisy pod materiałem ilustracyjnym (ryciny, wykresy, fotografie) umieszczamy pod resunkiem, stosując numerację ciągłą (Ryc. 1.) i tytułem. Należy również podać źródło pochodzenia zamieszczonego materiału. Materiał ilustracyjny należy dołączyć w postaci osobnych plików zapisanych w formacie jpg lub pdf (rozdzielczość co najmniej 300 dpi).

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w wersji on-line tekstów publikowanych w czasopiśmie.

6. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek oraz niedopuszczenia publikacji artykułu w przypadku stwierdzenia plagiatu.

7. Redakcja czasopisma przyjmuje zamówienia na reklamy, które mogą być umieszczane na dodatkowych kartach sąsiadujących z trzecią stroną okładki.

Guidelines for Authors on Preparing and Submitting Contributions to the Echa Przeszłości (Echoes of the Past) Journal

1. Hard copies

1.1.   Each volume of the Echa Przeszłości (Echoes of the Past) Journal consists of the following sections: Articles and Dissertations, Documents and Materials, Problems and Discussions, Debates, Reviews and Overviews, Academic Chronicle, and Farewells.

1.2.   Authors should submit the following to the Editorial Office of Echa Przeszłości (Institute of History and International Relations, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, Poland):

–       a hard copy of the complete manuscript (including footnotes), preferably in MS Word format – a single-sided printout, A-4 size, and electronic files of the complete manuscript on a CD-R or USB memory stick (flash drive). The body of the text should be in Times New Roman, 12 pt. font, with 1.5 line spacing. The footnotes should be in Times New Roman, 10 pt. font. The top and bottom margins should be set at 25 mm, and the left margins at 35 mm. Authors are asked to keep formatting to a minimum: indents, italics, full justification. The length of papers and dissertations should not exceed 30 printed pages (30 lines per page, approx. 60 characters per line), and the length of reviews and overviews should not exceed 5 printed pages;

–       Abstract in Polish (not to exceed half the page)

–       the author’s name (first name and last name) and affiliation should be provided on the first page, in the upper left corner.

– the author understands that the practices of ghostwriting and guest authorship are not allowed and any attempts to engage in them will be publicised; relevant authorities will be informed in such cases (author’s home institution, scientific societies, scientific editorial boards etc.).

1.3.   Reviewed manuscripts, dissertations and materials, and the reviewers’ reports are returned to the authors for revision. Each referee comment must be addressed with a description of the modifications made. The authors should return both the original and revised manuscript (a hard copy and a CD-R or USB memory stick), and the reviewers’ reports.

1.4.   It is journal policy to accept only high-quality original research papers that have not been published elsewhere. We do not return materials unless specifically requested.

2. Abbreviations that are generally accepted should be used (e.g., etc,. i.a., c. for century). Other abbreviations may also be used if necessary.

2.1. In the reviews, the full name of the author of the reviewed work should be followed by the title and subtitle; for joint publications, provide the editor’s name; for multi-volume works, provide the number of volumes; indicate the publisher’s name, place and year of publication, number of pages, figures and maps. The reviewer’s name should be provided on the right side of the page, at the bottom of the text.

3. Footnotes

3.1.   Footnotes are to be placed numerically at the bottom of the page where direct references are made, using continuous numbering. In the main text, the superscript numbers are to be placed before the punctuation marks in the phrase or clause the note is in reference to (i.e. before the period at the end of a sentence, except when the period ending an abbreviation comes at the end of a sentence, e.g. c. for century, and before the comma in a sentence). Abbreviations that are generally accepted should be used. Non-standard and specialized abbreviations can also be used as long as they are explained at first occurrence. The titles of journals, periodicals and series should be italicized (do not use inverted commas). The title of a work in an anthology should be followed by a comma and in: (do not use square brackets). Use Arabic numerals for volumes of periodicals, annals, issue numbers and other serial publications.

3.2.   For a book, the bibliographic details must include: the initial of the author’s/authors’ first name(s), the author’s/authors’ last name(s), written without a space, title, subtitle (separated by a period), edition, place of publication, year of publication, page number(s). Italicize book title (do not use inverted commas).

3.3.   Ibidem (non-italicized) should be used to indicate that the note refers to the same source as the preceding note. If the source is the same but the page number is different, Ibidem should be followed by the new page number. Use the initial of the author’s first name and the author’s last name, op. cit., p….. to refer to a full citation given in a previous footnote. Use Idem, followed by the title or abbreviated title, p…. to replaces the name of a repeated author in the same footnote.

3.4.   To cite a source with no place or year of publication, use [n.p.] to indicate that no place of publication is given and [n.y.] to indicate that no year of publication is given.

4. The materials submitted to the Editorial Office can be made available as on-line content.

Zasady etyki publikacji dla czasopisma „Echa Przeszłości”

Dotyczą wszystkich zaangażowanych stron w procesie wydawniczym czasopisma (autora, czasopismo, recenzenta i wydawcę). Jest istotnym dla wszystkich stron, aby zaakceptowały standardy opisanych zasad etyki. Poniższe zasady etyki publikacji, obowiązujące w czasopiśmie „Echa Przeszłości”, oparte są na ustaleniach COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji COPE): Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych).

Etyka publikacji

Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting”

The publication ethics and publication malpractice statement