ISSN 1509–9873

Echa Przeszłości | Echoes of the Past

O czasopiśmie

Pierwszy tom czasopisma naukowego „Echa Przeszłości”, edytowanego przez historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został opublikowany w roku 2000. Czasopismo powstało z inicjatywy profesora Sławomira Kalembki, wówczas dyrektora Instytutu Historii i eksperta w dziedzini historii XIX wieku i historii myśli politycznej. W skład kolegium redakcyjnego „Ech Przeszłości” wchodzą: prof. dr hab. Norbert Kasparek (redaktor naczelny), dr hab. Radosław Gross, dr hab. Andrzej Korytko, dr hab. Irena Makarczyk, dr. hab. Miron Wolny. Rada naukowa składa się z dziewiętnastu profesorów reprezentujących polskie i międzynarodowe centra naukowe.

„Echa Przeszłości” są głównym czasopismem historyków z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Każdy tom składa się z następujących sekcji: Artykuły i rozprawy, Problemy i dyskusje, Raporty i wspomnienia, Polemiki, Recenzje, Bibliografie, Kronika akademicka i Pożegnania. W ramach polityki redakcyjnej czasopisma do publikacji przyjmowane są wyłącznie artykuły najwyższej jakości, będące rezultatami oryginalnych badań i które nie zostały wcześniej opublikowane. Artykuły dotyczą wszystkich epok historycznych, od starożytności do współczesności. Teksty publikowane są po polsku, angielsku, rosyjsku, włosku, niemiecku i francusku.

REDAKCJA | RADA NAUKOWA | ZASADY DLA AUTORÓW | INSTRUKCJA DLA RECENZENTÓW | WYDANE NUMERY

About the journal

The first volume of the scientific journal Echa Przeszłości (Echoes of the Past), edited by historians from the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, was published in 2000, on the initiative of Professor Sławomir Kalembka, the then Director of the Institute of History and an outstanding expert in 19th century history and the history of political thought. The Editorial Board of Echa Przeszłości consists of prof. dr hab. Norbert Kasparek (Editor-in-Chief), Dr hab. Radosław Gross, Dr hab. Andrzej Korytko, Dr hab. Irena Makarczyk, Dr. hab. Miron Wolny. The Scientific Council comprises nineteen professors representing Polish and international research centers.

Echa Przeszłości, the flagship journal of historians from the Institute of History and International Relations at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Each volume consists of the following sections: Articles and Dissertations, Documents and Materials, Problems and Discussions, Reports and Memoirs, Polemics, Reviews and Overviews, Bibliographies, Academic Chronicle and Farewells. It is journal policy to accept only high-quality original research papers and materials that have not been published elsewhere, covering all historical periods, from Antiquity to Modern Times. Contributions are published in Polish, English, Russian, Italian, German or French.

ECHOES OF THE PAST | EDITORIAL BOARD | RADA NAUKOWA | GUIDELINES FOR AUTHORS | INSTRUKCJA DLA RECENZENTÓW | PUBLISHED ISSUES